Privātuma politika

Šī privātuma politika informē par to, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību ABI Tech, reģistrācijas numurs: 40203266009, juridiskā adrese: Tallinas iela 38 – 1A, Rīga, LV-1001 (turpmāk – ABI Tech) apstrādā informāciju un personas datus interneta vietnē: www.abitech.lv Privātuma politika izskaidro, kādā veidā Pārzinis apstrādā personas datus un informē par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk - Regula). Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru. Izmantojot mūsu vietni, Jūs piekrīt mūsu mājaslapas lietošanas Privātuma politikai. 1. Informācija par pārzini Personas datu apstrādes pārzinis: SIA “ABI Tech”, reģistrācijas numurs: 40203266009, juridiskā adrese: Tallinas iela 38 – 1A, Rīga, LV-1001. Kontaktinformācija: e-pasts: support@abitech.lv, tālr.: +371 28367415. 2. ABI Tech veiktā personas datu apstrāde ABI Tech veic personas datu apstrādi atbilstoši sekojošajiem tiesiskajiem pamatiem un mērķiem: Aizpildot mājaslapas sadaļu “Sazināties” vai uzrakstot sūdzību, iesniegumu un ABI Tech spētu sniegt atbildi, Jūsu vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks apstrādāti saskaņā ar Regulas 6.panta 1.punkta a) un c) apakšpunktu. 3. Datu saņēmēju kategorijas ABI Tech norāda, ka personas dati var tikt nodoti: • ABI Tech darbiniekiem, kuru darba pienākumos ietilpst attiecīgo datu apstrāde; • Piesaistītajiem personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz ABI Tech pakalpojumus, piemēram servera uzturēšanas pakalpojumus, un, kuri garantē īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • Valsts vai pašvaldības iestādēm, gadījumā, lai izpildītu normatīvo aktu prasības. 4. Personas datu glabāšana Personas dati tiek glabāti atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: - ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem; - ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses; - ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības; - ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei. Personas dati netiek apstrādāti un glabāti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ). ABI Tech nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek glabāti un aizsargāti no neatļautas piekļuves, atklāšanas, izmantošanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas. ABI Tech apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati saglabātu konfidenciāli un tiktu droši uzglabāti. 5. Datu subjektu tiesības Lai Jūs, kā datu subjekts, izmantotu savas tiesības un piekļūtu saviem personas datiem, kurus ABI Tech apstrādā, ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts: SIA “ABI Tech”, elektroniski parakstīts iesniegums uz e-pasta adresi: support@abitech.lv. Atbilstoši Regulai Jums ir šādas tiesības attiecībā uz ABI Tech veikto datu apstrādi: • Tiesības piekļūt informācijai, kas ir ABI Tech rīcībā; • Tiesības pieprasīt labot neprecīzu informāciju; • Tiesības pieprasīt Jūsu datu dzēšanu; • Tiesības ierobežot datu apstrādi; • Tiesības iebilst pret datu apstrādi; • Tiesības uz datu pārnešanu; • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei; • Tiesības atsaukt piekrišanu. Ja Jūs neesat apmierināti ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā - Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, LV-1010. 6. Izmaiņas privātuma politikā ABI Tech ir tiesīgs mainīt šo politiku un izmaiņas tiks publicētas šajā interneta vietnē. Privātuma politika pēdējo reizi mainīta 2021.gada 4.decembrī